Työyhteisöissä esiintyvät kriisit voivat johtua monesta eri syystä ja usein ne näkyvät esimerkiksi työilmapiirin laskuna, sairaspoissaolojen lisääntymisenä ja työtehon alenemisena. Taustalla voi olla esimerkiksi työyhteisön sisäiset ristiriidat, työpaikkakiusaaminen, yllättävät muutostilanteet tai vaikkapa johtamisen ongelmat.

Kriisitilanteessa GoodWorkBuzz -palvelu mahdollistaa nopean reagoinnin, jolloin laskeva työilmapiiri ja siihen johtaneet syyt voidaan havaita ja tunnistaa jo ennen kuin tilanne pääsee muodostumaan pahaksi.